Stegeman
Menu

Cookies beleid


Wij informeren u dat deze website (https://www.stegeman.nl/) eigendom is van T.a.v. Consumentenservice (hierna, TC of de Entiteit).

Deze website maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden die informatie van gebruikers opslaan en ophalen wanneer zij door de website surfen, voor de doeleinden die zijn aangegeven in de "Cookies die via de website worden gebruikt".

In overeenstemming met het beginsel van proactieve verantwoordelijkheid deelt TC echter mee dat via deze Website geen informatie of persoonsgegevens worden verzameld zonder dat eerst de nodige wettelijke informatie is verstrekt en de toestemming van de gebruikers is verkregen waar dat nodig is.

De informatie over de persoonsgegevens die verwerkt worden via de cookies van de Website kan ook geraadpleegd worden via dit Cookiesbeleid.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine bestanden die worden gedownload naar de apparaten van gebruikers (computers, mobiele telefoons, tablets, enz.), via hun browser, om informatie op te slaan en op te halen over het surfgedrag van een gebruiker of zijn computer en, afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop ze hun apparaat gebruiken, om de gebruiker te herkennen.

WELKE SOORTEN COOKIES ZIJN ER?

De volgende soorten cookies worden geïdentificeerd op basis van de volgende classificatiecriteria:

Afhankelijk van wie de entiteit is die de computer of het domein beheert van waaruit de cookies worden verzonden en de verkregen gegevens behandelt, is het mogelijk onderscheid te maken:

- Eigen cookies: zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden verzonden vanaf een computer of domein die door TC wordt beheerd en van waaruit de door de gebruiker gevraagde dienst wordt verleend.

- Third-party cookies: zijn cookies die naar de eindapparatuur van de gebruiker worden gestuurd vanaf een computer of domein dat niet door TC wordt beheerd, maar door een andere entiteit die via cookies verkregen gegevens verwerkt.

In het geval dat cookies worden verzonden vanaf een computer of domein dat door TC wordt beheerd, maar de via deze cookies verzamelde informatie wordt beheerd door een derde partij, worden deze niet als eigen cookies beschouwd indien de derde partij deze voor eigen doeleinden gebruikt (bijvoorbeeld voor het verbeteren van de diensten die zij aanbiedt of voor het aanbieden van diensten van advertentiekarakter ten gunste van een andere entiteit).

Afhankelijk van hoe lang ze geactiveerd blijven op de toestellen van de gebruikers:

- Sessiecookies: dit zijn cookies die zijn ontworpen om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl gebruikers toegang krijgen tot een applicatie of webpagina. Ze worden meestal gebruikt om informatie op te slaan die alleen van belang is om te bewaren voor de levering van een dienst die door de gebruiker bij een enkele gelegenheid wordt gevraagd, en verdwijnen aan het einde van de sessie (bijvoorbeeld totdat u de browser sluit en het bezoek beëindigt).

- Permanente cookies: zijn cookies waarbij de gegevens nog steeds op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen, zelfs wanneer de sessie is beëindigd, en kunnen worden geraadpleegd en verwerkt gedurende een periode die wordt bepaald door de persoon die verantwoordelijk is voor de cookie. Deze periode kan variëren van een paar minuten tot meerdere jaren, tenzij de gebruiker ze handmatig verwijdert.

Afhankelijk van het doel waarvoor de via cookies verkregen informatie wordt verwerkt, kunnen dat zijn:

- Technische cookies (noodzakelijk): zijn die waarmee de gebruiker kan navigeren door een applicatie of website en het gebruik van de verschillende opties of diensten die daarin bestaan, met inbegrip van die welke TC gebruikt om het beheer en de werking van de website mogelijk te maken en de functies en diensten ervan mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld het regelen van verkeer en datacommunicatie, het identificeren van de sessie, de toegang tot delen met beperkte toegang, het onthouden van de elementen waaruit de producten of diensten bestaan, het uitvoeren van het aankoopproces van een product of dienst , de betaling ervan beheren, fraude in verband met de veiligheid van de dienst controleren, het verzoek tot inschrijving of deelname aan een evenement indienen, bezoeken tellen met het oog op de facturering van licenties van de software waarmee de dienst werkt (website, platform of toepassing), beveiligingselementen gebruiken tijdens de navigatie, inhoud opslaan voor de verspreiding van video's of geluid , dynamische inhoud mogelijk maken (bijvoorbeeld, animatie van het laden van een tekst of afbeelding) of inhoud delen via sociale netwerken. Tot deze categorie behoren ook, vanwege hun technische aard, de cookies die het beheer mogelijk maken, op een zo efficiënt mogelijke manier, van advertentieruimtes die, als een element van ontwerp of "lay-out" van de dienst die wordt aangeboden aan de gebruiker, TC heeft opgenomen in de Website op basis van criteria zoals bewerkte inhoud, zonder informatie van gebruikers te verzamelen voor andere doeleinden, zoals het aanpassen van die reclame-inhoud of andere inhoud.

- Voorkeur- of personalisatiecookies: zijn cookies die toelaten om informatie te onthouden zodat de gebruiker toegang krijgt tot de dienst met bepaalde kenmerken die zijn ervaring kunnen differentiëren van die van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld de taal, het aantal weer te geven resultaten wanneer de gebruiker een zoekopdracht uitvoert, het uiterlijk of de inhoud van de Website afhankelijk van het type browser waarmee de gebruiker toegang krijgt of de regio van waaruit hij toegang krijgt tot de dienst, enz.

- Analyse- of meetcookies: zijn cookies die toelaten om informatie te onthouden zodat de gebruiker toegang krijgt tot de dienst met bepaalde kenmerken die zijn ervaring kunnen differentiëren van die van andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld de taal, het aantal weer te geven resultaten wanneer de gebruiker een zoekopdracht uitvoert, het uiterlijk of de inhoud van de Website afhankelijk van het type browser waarmee de gebruiker toegang krijgt of de regio van waaruit hij toegang krijgt tot de dienst, enz.

- Advertentiecookies: deze cookies maken het mogelijk om de keuzes die de gebruiker maakt te onthouden, om betere en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden, die in staat zijn om, indien nodig, de meest relevante, nuttige en op hun interesses afgestemde advertenties te tonen, zoals het voorkomen dat de gebruiker steeds dezelfde advertentie te zien krijgt.

- Gedrags adverterende cookies: zijn cookies die informatie opslaan over het gedrag van gebruikers, verkregen door de voortdurende observatie van hun surfgedrag, om de advertentieruimtes die in de Website zijn opgenomen te beheren en effectief weer te geven, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om hen op basis daarvan dergelijke advertenties te tonen.

- Social media cookies: dit zijn cookies die in de Website zijn geïntegreerd met betrekking tot de toegang tot websites van derden die sociale netwerken beheren. Soms bevatten deze functies scripts of andere elementen die cookies van die sociale netwerken op uw apparaat kunnen lezen, en soms opslaan. Deze cookies kunnen de personalisering van reclame mogelijk maken. Hoewel wij geen toegang hebben tot of controle hebben over deze cookies of de gegevens die zij verzamelen, informeren wij u ook en verkrijgen wij de toestemming van gebruikers om dergelijke elementen te installeren.

In overeenstemming met het bovenstaande en rekening houdend met de verschillende soorten bestaande cookies, deelt TC mee dat deze Website geen cookies gebruikt om informatie van gebruikers te verzamelen zonder hen eerst te voorzien van de nodige wettelijke informatie en dat hun uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd voor de installatie van deze cookies op hun apparaten of terminals wanneer dat nodig is (met uitzondering van technische / noodzakelijke cookies).

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

De aankoop van de producten en diensten die via deze Website worden aangeboden, is niet specifiek gericht op kinderen jonger dan veertien (14) jaar. De aankoopprocessen die in deze Website zijn opgenomen vereisen dat de gebruikers die er gebruik van maken ouder zijn dan veertien (14) jaar en hiervoor gebruiken we een leeftijdscontroleveld in elk van de formulieren die voor dit doel zijn opgenomen.

TC is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gebruikers jonger dan veertien (14) jaar kunnen maken van de apparaten of terminals die worden gebruikt om door deze Website te navigeren.

Niettemin is TC zich bewust van de speciale bescherming die persoonlijke informatie met betrekking tot minderjarigen verdient en daarom moet u, als een gebruiker jonger is dan veertien (14), voordat u verder surft, uw ouder of voogd op de hoogte stellen om de cookies op deze Website te accepteren, te configureren of te weigeren. Als u een ouder of voogd bent en u zich zorgen maakt over de overdracht van persoonlijke informatie met betrekking tot uw kinderen, neem dan contact met ons op via dpo.external@campofriofg.com.

ALGEMENE KENMERKEN VAN DE COOKIES DIE VIA DE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT

In overeenstemming met de verschillende soorten cookies die hierboven zijn beschreven, zijn de volgende categorieën cookies die op de browser en/of het apparaat van gebruikers kunnen worden geïnstalleerd wanneer zij op deze Website surfen, afhankelijk van de vraag of het eigen cookies of cookies van derden zijn en voor welke doeleinden zij worden gebruikt:

Eigen cookies gemaakt of beheerd door TC en cookies van derden beheerd en beheerd door dienstverleners die door TC zijn gecontracteerd:

1. Technische cookies (noodzakelijk)

Dit zijn de cookies die u in staat stellen om op de Website te surfen en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die de Website biedt. Met deze cookies kan TC bijvoorbeeld het verkeer en de datacommunicatie regelen, gebruikers tijdens de sessie identificeren en beveiligingsfuncties gebruiken tijdens de navigatie van de gebruiker. De technische cookies die deze Website bevat, zijn vrijgesteld van de verplichting om de geïnformeerde toestemming van de gebruikers te verkrijgen in overeenstemming met de huidige wetgeving, aangezien zij, zoals aangegeven, het mogelijk maken om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren.

2. Voorkeur- of personalisatiecookies

Deze cookies stellen de gebruiker in staat om bepaalde kenmerken van onze Website te specificeren of aan te passen (bijvoorbeeld de taal, het aantal zoekresultaten dat u per pagina wilt zien, het type browser waarmee u toegang heeft tot de dienst, de regionale configuratie van waaruit u toegang heeft tot de dienst, etc.). Voordat deze cookies worden geïnstalleerd, is de geïnformeerde toestemming van de gebruikers vereist. Indien de gebruiker beslist om het gebruik ervan niet te aanvaarden, zullen sommige functionaliteiten van de Website beperkt worden.

3. Analyse- of meetcookies

Deze maken het mogelijk om het gedrag van de verschillende gebruikers op onze Website te volgen en te analyseren om verbeteringen aan te brengen op basis van de analyse van de gegevens over het gebruik van producten en/of diensten die via de Website worden aangeboden. De gegevens die voor dit doel worden verwerkt, zijn geanonimiseerd, dat wil zeggen dat ze geen identificatie van gebruikers mogelijk maken. In elk geval is, voordat ze worden geïnstalleerd, de geïnformeerde toestemming van de gebruikers vereist. Indien de gebruiker beslist om het gebruik ervan niet te aanvaarden, zullen sommige functionaliteiten van de Website beperkt worden.

4. Reclamecookies

Advertentiecookies maken het beheer mogelijk van de advertentieruimten die in onze Website zijn opgenomen, op basis van criteria zoals de weergegeven inhoud of de frequentie waarin de advertenties worden weergegeven.

5. Gedragsgerichte reclamecookies

Ze maken het mogelijk om informatie op te slaan over het gedrag van gebruikers, verkregen via hun surfgedrag. Als de gebruiker instemt met de installatie van deze cookies, kan TC aan de hand van de verkregen gegevens een specifiek profiel over de gebruiker ontwikkelen om hem reclame te tonen op basis van zijn surfgedrag, zodat deze aansluit bij zijn smaak en interesses. Voordat ze geïnstalleerd worden, is de geïnformeerde toestemming van de gebruikers vereist. Indien de gebruiker besluit het gebruik ervan niet te aanvaarden, zullen sommige functionaliteiten van de Website worden beperkt.

Cookies van derden gecreëerd, beheerd en beheerd door derden TC:

Logo's of functies van andere websites dan die van derden kunnen in de Website worden geïntegreerd. TC (bijv. sociale media).

Soms zijn deze functies voorzien van scripts of andere elementen die cookies kunnen lezen, en soms opslaan, op de browser en/of het apparaat van de gebruiker. Deze cookies kunnen van verschillende aard zijn (technische of noodzakelijke cookies waarvoor geen toestemming van de gebruikers nodig is of behavioural advertising, in welk geval, en hoewel TC er geen controle over heeft, vooraf de toestemming van de gebruikers is vereist voordat ze worden geïnstalleerd).

Hoewel TC gebruikers voorheen om toestemming vroeg om dit soort cookies te installeren, informeren we u dat de eigenaar van deze cookies degene is die hun doeleinden en hun eigen privacypraktijken beheert. In dit verband dienen gebruikers zich tot hen te wenden om meer informatie te verkrijgen over het gebruik van deze cookies en, in voorkomend geval, over de verwerking van hun persoonsgegevens. Ter illustratie, maar niet beperkt tot, voor meer informatie, TC tonen zij hieronder een lijst van mogelijke derden die dit type cookies kunnen opnemen in de apparaten en/of browsers van de gebruikers van de Website, samen met de links naar hun cookiebeleid en privacybeleid, zodat gebruikers alle informatie hierover kunnen raadplegen en zelf kunnen blijven beslissen over de verwerking van hun gegevens:

- Facebook
- YouTube
+ Privacybeleid en Cookiesbeleid van Google (eigenaar van het YouTube-portaal): https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=fr
- Instagram
- Twitter

DETAILS VAN DE COOKIES DIE DOOR TC WORDEN GEBRUIKT DOOR DE WEBSITE

Hieronder staan de cookies en die deze Website op basis van haar doeleinden integreert:

Naam van het koekje Leverancier Doel Cookietypologie / beschrijving Verval/Bewaarperiode
test_cookie internaat vereist Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 day
rc::a Google vereist Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om valide rapporten te kunnen maken over het gebruik van hun website. Volhardend
rc::c Google vereist Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. sessie
CookieConsent Internaat vereist Slaat de cookietoestemmingsstatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar
JSESSIONID Internaat vereist Behoudt gebruikersstatussen voor paginaverzoeken. sessie
CONSENT Youtube Vereist Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 5951 dagen
IDE Doubleclick gedragsreclame Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar
yt-remote-device-id Youtube gedragsreclame Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Volhardend
yt-remote-connected-devices Youtube gedragsreclame Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Volhardend
yt-remote-session-app Youtube gedragsreclame Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video sessie
yt-remote-cast-installed Youtube gedragsreclame Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video sessie
yt-remote-session-name Youtube gedragsreclame Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video sessie
yt-remote-cast-available Youtube gedragsreclame Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video sessie
yt-remote-fast-check-period Youtube gedragsreclame Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video sessie
YSC Youtube gedragsreclame Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. sessie
VISITOR_INFO1_LIVE Youtube gedragsreclame Probeert de bandbreedte van gebruikers in te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY Youtube gedragsreclame Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Volhardend
yt.innertube::requests Youtube gedragsreclame Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Volhardend
yt.innertube::nextId Youtube gedragsreclame Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Volhardend

Uw toestemming wijzigen (link naar het instellingenpaneel)

MANIEREN OM DE CONFIGURATIE TE WIJZIGEN OF DE VERLEENDE TOESTEMMING VOOR DE INSTALLATIE VAN COOKIES IN TE TREKKEN

Indien u toestemming heeft gegeven voor de installatie van cookies via het door TC gebruikte cookiebeheer- en configuratiesysteem, kunt u later, op elk gewenst moment, uw instellingen verwijderen of wijzigen via de link "Uw toestemming wijzigen (link naar het instellingenpaneel)" die is opgenomen in de vorige paragraaf "Details van de cookies die door TC via de Website worden gebruikt" of gebruikmaken van de tools die worden aangeboden door de browser die de gebruiker heeft gebruikt om toegang te krijgen tot en te navigeren op deze Website.

Indien de gebruiker besluit om de tools van zijn browser te gebruiken, dient hij er rekening mee te houden dat, afhankelijk van het type browser, de procedure om de configuratie te wijzigen of cookies te verwijderen kan verschillen. Ter illustratie geeft TC de directe links van de belangrijkste bestaande browsers waarmee de gebruiker op elk moment de configuratie kan wijzigen of de cookies kan verwijderen waarvoor hij eerder uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven:


De gebruiker moet er rekening mee houden dat sommige functies van de inhoud van de Website alleen beschikbaar zijn als de installatie van cookies op hun apparaten is toegestaan. Indien de gebruiker beslist om bepaalde cookies niet te aanvaarden of te blokkeren, afhankelijk van hun doel, kan dit, geheel of gedeeltelijk, de normale werking van de Website beïnvloeden of de toegang tot bepaalde diensten van de Website verhinderen.

Indien de gebruiker echter meer informatie wenst over de wijze waarop de gegeven toestemming kan worden ingetrokken of over de procedure om cookies uit te schakelen, alsmede vragen wenst te stellen over het cookiebeleid van de Website, kan hij contact opnemen met TC via het volgende adres dpo.external@campofriofg.com.

INFORMATIE VERZAMELD DOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES

Wanneer technische (noodzakelijke) cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd of wanneer gebruikers uitdrukkelijk toestemming geven voor de installatie van een ander type cookies op hun apparaat, kunnen TC en derden (dienstverleners of derden) een reeks gegevens verzamelen, waaronder de volgende:

- Technische details over de apparaten die door gebruikers worden gebruikt, waaronder: internetverbinding en/of andere netwerken (inclusief IP-adres), mobiele apparaatidentificatie, uw besturingssysteem, browsertype of andere software of gegevens van uw computer of andere technische details.
- Gegevens over het gebruik van de diensten van deze Website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: metrische informatie over wanneer en hoe gebruikers onze diensten gebruiken, verkeersgegevens, geografische locatiegegevens (stad en land), de datum en tijd van het laatste bezoek van de gebruiker aan onze website, toegang tot de inhoud die de gebruiker bij zijn laatste bezoek aan onze Website heeft gekozen.
- Gegevens met betrekking tot de geïnformeerde toestemming die de gebruiker uitdrukkelijk heeft gegeven voor de installatie van cookies op zijn apparaten, met inbegrip van de toestemmingsstatus van de gebruiker als bewijs van de vereiste en gegeven toestemming.

PRIVACY MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN COOKIES

Gegevenscontroleur

De gegevensbeheerder is eigendom is van T.a.v. Consumentenservice (hierna, TC of de Entiteit).
Postbus 93, 7400 AB Deventer.

Met het oog op een goed beheer van de verwerking van uw gegevens heeft TC een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u contact kunt opnemen voor al uw vragen en met wie u contact kunt opnemen via het e-mailadres dpo.external@campofriofg.com.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en rechtsgrondslag

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens worden aangegeven in "Algemene kenmerken van de cookies die via de Website worden gebruikt" en in "Detail van de cookies die door TC via de Website worden gebruikt". De rechtsgrondslag voor de verwerking is de toestemming van de gebruiker, die op elk moment kan worden beheerd en ingetrokken zoals beschreven in "Manieren om de configuratie te wijzigen of de verleende toestemming voor de installatie van cookies in te trekken"..

Ontvangers van de gegevens

TC kan de verzamelde informatie delen met:

- Indien nodig, met de bevoegde autoriteiten en overheidsinstanties, rechters of rechtbanken, voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen die op TC van toepassing kunnen zijn in overeenstemming met het recht van de Europese Unie en/of het toepasselijke nationale recht.

- Dienstverleners die namens TC optreden, als Gegevensverwerkers, die op elk moment de instructies van Sigma Europe opvolgen. Deze providers kunnen bijvoorbeeld analyse- en meetdiensten aanbieden, personalisatie van advertenties, technische diensten voor de werking van de Website, diensten zodat gebruikers hun toestemming kunnen beheren, enz.

- Derde partijen buiten TC die cookies plaatsen vanaf hun eigen domeinen of vanaf de domeinen van TC wanneer het deze derde partijen zijn die de doeleinden van deze cookies en de informatie die zij als gevolg daarvan verzamelen beheren en beheren. Deze derde partijen kunnen onder andere de eigenaren van de belangrijkste sociale netwerken (Twitter, Facebook, Instagram of YouTube) of Google zijn.

Doorgifte naar derde landen

De verwerking van de gegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte of in landen waarvan is verklaard dat zij een passend beschermingsniveau bieden.

Cookies van Google:

De Website maakt gebruik van bepaalde diensten die worden geleverd en ontwikkeld door Google, Inc, een vennootschap uit Delaware waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Verenigde Staten ("Google"), die cookies gebruiken. Deze diensten omvatten:

- Google Analytics, een analyse-instrument dat TC in staat stelt te begrijpen hoe gebruikers die uw website bezoeken met elkaar omgaan, door hen statistieken over het gebruik van de Website aan te bieden zonder dat ze noodzakelijkerwijs geïdentificeerd hoeven te worden (geanonimiseerd IP). Gebruikers kunnen alle informatie over het gebruik van cookies door Google Analytics en de informatie die het verzamelt raadplegen via de volgende link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

- Google Doubleclick: is een Google-dienst van het merk DoubleClick die cookies gebruikt om advertenties te verbeteren. Ze worden ook vaak gebruikt om advertenties te richten op basis van inhoud die relevant is voor een gebruiker, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren en om te voorkomen dat advertenties worden weergegeven die de gebruiker al heeft gezien. DoubleClick-cookies bevatten geen informatie waarmee de identiteit van de gebruiker kan worden vastgesteld. Soms bevat de cookie een extra identificatiecode die lijkt op de cookie-ID. Deze identificatiecode wordt gebruikt om een reclamecampagne te identificeren waaraan een gebruiker eerder is blootgesteld. Gebruikers kunnen alle informatie over de manier waarop Google Dobleclick cookies gebruikt en de informatie die het verzamelt, raadplegen via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es

- Google AdSense: is een dienst die door de Website wordt gebruikt om reclame te verbeteren. Het wordt vaak gebruikt om advertenties te richten op basis van inhoud die relevant is voor onze gebruikers, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren en om te voorkomen dat advertenties worden getoond die gebruikers al hebben gezien. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie die ons in staat stelt onze gebruikers te identificeren. Gebruikers kunnen alle informatie over hoe Google AdSense cookies gebruikt en de informatie die het verzamelt raadplegen via de volgende link: https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=es

- Google Ads (voorheen bekend als Google Adswords): is een dienst die gebruik maakt van conversiecookies waarvan het belangrijkste doel is om TC te helpen bepalen hoeveel van de mensen die op uw advertenties klikken uiteindelijk een actie op de Website uitvoeren (bijvoorbeeld een product of dienst kopen). Met deze cookies kunnen Google en TC vaststellen dat gebruikers op de advertentie hebben geklikt en vervolgens de Website hebben bezocht. Conversiecookies zijn slechts gedurende een beperkte periode geldig en worden door Google niet gebruikt om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Gebruikers kunnen alle informatie over de manier waarop Google Ads cookies gebruikt en de informatie die het verzamelt, raadplegen via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es

Wij herinneren de gebruiker er echter aan dat hij vrij kan kiezen of hij al dan niet cookies op zijn toestel of browser installeert of, indien hij de installatie ervan aanvaardt, de configuratie ervan kan wijzigen of ze later op elk moment kan weigeren via het platform voor het beheer van de toestemming dat door deze Website wordt gebruikt of via de mechanismen die door de verschillende browsers worden aangeboden zoals aangegeven in de rubriek "Manieren om de configuratie te wijzigen of de voor de installatie van cookies verleende toestemming in te trekken".

Evenzo herinneren wij eraan dat als gevolg van de installatie van cookies van derden buiten TC, het mogelijk is dat de houders ervan internationale overdrachten kunnen doen van de gegevens of de informatie die zij via hen verkrijgen. Gebruikers kunnen zich hierover informeren door het privacy- en cookiebeleid van elk van deze derde partijen te raadplegen. Voor het gemak identificeert TC bij wijze van illustratie, maar niet beperkt tot, enkele van deze derde partijen samen met hun privacybeleid en cookiebeleid via de sectie "Cookies van derden van buiten TC" die is opgenomen in de sectie "Algemene kenmerken van de cookies die via de Website worden gebruikt"..

Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden verwerkt zolang de door de gebruikers verleende gebruiksmachtigingen van kracht blijven. Daarna, en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, zullen deze gegevens naar behoren worden geblokkeerd (gedurende de verjaringstermijn van de acties die uit deze machtiging voortvloeien) met als enig doel het nakomen van de wettelijke verplichtingen die aan TC worden opgelegd en voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van vorderingen.

Uitoefening van rechten

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment de verleende toestemming beheren of intrekken, in overeenstemming met het geschrevene in de paragraaf "Manieren om de configuratie te wijzigen of de verleende toestemming voor de installatie van cookies in te trekken"..

Ook kunnen zij op elk moment hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking, overdraagbaarheid uitoefenen, hun toestemming intrekken en niet onderworpen worden aan geautomatiseerde individuele besluiten, met inbegrip van het opstellen van profielen, door hun verzoek schriftelijk te richten aan de gedelegeerde voor gegevensbescherming van TC op de volgende adressen:

- Post: Avenida de Europa, 24, 28108 Alcobendas (Madrid).

In beide gevallen moet de gebruiker bij zijn verzoek een kopie van zijn identiteitsbewijs, NIF of officieel document voegen waarmee hij kan worden geïdentificeerd.

De gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (www.aepd.es) wanneer hij dat nodig acht om zijn rechten te beschermen.

We herinneren u eraan dat, met betrekking tot al die cookies die toebehoren aan derden buiten TC, als gebruikers willen weten hoe ze de rechten kunnen uitoefenen die erkend worden door de regelgeving inzake gegevensbescherming, ze het cookie- en privacybeleid van elk van de eigenaars moeten raadplegen. Om het raadplegen van gebruikers te vergemakkelijken, hebben we links naar het cookie- en privacybeleid van deze derde partijen opgenomen in de sectie "Cookies van derden van buiten TC" die is opgenomen in de sectie "Algemene kenmerken van de cookies die via de Website worden gebruikt".

Update van het cookie- en contactbeleid

Dit Cookiesbeleid kan variëren afhankelijk van de cookies die door deze Website worden gebruikt.

TC raadt gebruikers aan dit Beleid telkens wanneer zij de Website bezoeken door te nemen om goed geïnformeerd te zijn over hoe en waarom wij cookies gebruiken, zodat zij op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen met betrekking tot het soort gegevens dat wordt verzameld en het doel waarvoor deze worden verzameld, onverminderd het feit dat, in gevallen waarin dit noodzakelijk is, vooraf uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming wordt gevraagd.

Cookiebeleid bijgewerkt in augustus 2021.