Stegeman
Menu

Privacy statement

STEGEMAN, CV, hierna te noemen STEGEMAN of het Bedrijf, verschaft aan alle gebruikers van de website op de volgende URL www.stegeman.nl het volgende Privacybeleid dat tot doel heeft informatie te verschaffen over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, en jouw privacy en persoonlijke informatie beschermen.

STEGEMAN raadt de lezer aan ons Privacybeleid aandachtig te lezen.

Inleiding.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website van STEGEMAN, die beschikbaar is onder de URL www.stegeman.nl en is ook van toepassing op alle interacties van de gebruikers met STEGEMAN, via de hierboven vermelde website.

STEGEMAN kan dit Privacybeleid wijzigen wanneer dat noodzakelijk is. In het geval dat er in dit Beleid wijzigingen worden aangebracht delen wij je dat via de website of een ander communicatiemiddel mede, om ervoor te zorgen dat je op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe Privacyvoorwaarden die van toepassing zijn op onze website. Als je gebruik blijft maken van onze website nadat wij je hebben geïnformeerd over de veranderingen aangebracht in ons Privacybeleid, houdt dat in dat je daarmee akkoord gaat, behalve in die gevallen waarin jouw uitdrukkelijke toestemming vereist is

Wie is de gegevensbeheerder?

De gegevensbeheerder is het bedrijf STEGEMAN, CV met fiscaal identificatienummer NL81080747415 en gevestigd op het adres Jan Meesterweg 2 8131 PM Wijhe.

Om een correcte verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen heeft STEGEMAN, formeel een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, aan wie je je vragen in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt richten. Je kan contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming via dpo.external@campofriofg.com.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je ons via onze website verstrekt kunnen door STEGEMAN, verwerkt worden voor een van de volgende doeleinden, naargelang de soort gegevens dat door de gebruiker wordt verstrekt, evenals de interacties die de gebruiker met STEGEMAN heeft via de website.

 1. Contact en beheer van de vragen en verzoeken van de gebruikers van de website: De persoonlijke gegevens van de gebruikers die contact opnemen met STEGEMAN via de communicatiekanalen die op onze website beschikbaar zijn gesteld voor het beheren van vragen en/of verzoeken van de gebruikers kunnen verwerkt worden met het doel om in contact te blijven met de gebruikers, het beheren van de gebruikers van onze website, het verlenen van klantenservice, en het behandelen van alle verzoeken en vragen die via onze website tot ons gericht worden.
 2. Klantenservice: STEGEMAN biedt een elektronisch communicatiekanaal aan voor het beheer van de Klantenservice. De persoonsgegevens die via dat communicatiekanaal verzameld worden, worden verwerkt door STEGEMAN met het doel de gestelde vragen en verzoeken te beheren en de incidenten die gemeld werden via dat communicatiekanaal.
 3. Beheren van acties: De door de gebruikers die zich aanmelden als deelnemers van een van de acties die STEGEMAN beschikbaar stelt via de website verstrekte persoonsgegevens, worden verwerkt met het doel die actie te beheren, evenals de bezorging van de prijs aan de winnaars en ook om te voldoen aan de wettelijke- en belastingverplichtingen van STEGEMAN als organisator van de actie. Al het voorgaande geldt uitsluitend indien de gebruiker zijn/haar toestemming verleend heeft voor een dergelijke verwerking. STEGEMAN deelt hierbij mede dat de persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de Wettelijke Basis voor de desbetreffende actie, en daar vindt de gebruiker gedetailleerde informatie over gegevensbescherming, die de gebruiker moet accepteren voordat die deelneemt aan de actie.
 4. Beheer van het Ambassador programma van Stegeman. De persoonsgegevens van gebruikers die zich voor de activiteit inschrijven worden verwerkt met het doel hun deelname aan de activiteit te beheren en ervoor te zorgen dat de activiteit kan worden uitgevoerd.
 5. Controleer het niet-bestaan van handelingen of deelnames die frauduleus zijn, of strijdig met de algemene voorwaarden van het ambassador programma en de levering of het verschaffen van toegang tot de producten die deel uitmaken van het programma.
 6. Commerciële communicaties over Stegeman. In het geval dat de gebruiker hiermee heeft ingestemd, kunnen de contactgegevens door STEGEMAN verwerkt worden met het doel per post of via elektronische middelen (e-mail, koerier, SMS of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemethoden) reclame, promotionele informatie of informatie te zenden over de producten, promoties en commerciële aanbiedingen van STEGEMAN die van belang kan zijn voor de gebruiker, dit kan inclusief geschieden op basis van de analyse en verwerking van uw profiel, dat uitsluitend met interne gegevens zal worden opgesteld.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt door STEGEMAN en hoe worden die verkregen?

De persoonsgegevens die als gevolg van de interacties van de gebruikers op onze website worden verwerkt door STEGEMAN zijn afkomstig uit de volgende bronnen:

 • Persoonsgegevens verstrekt door de gebruiker wanneer die de formulieren invult die STEGEMAN beschikbaar stelt om communicatie met de gebruikers mogelijk te maken en de formulieren beschikbaar gesteld door STEGEMAN om deelname aan actie mogelijk te maken, en de persoonsgegevens verstrekt door de gebruiker wanneer die e-mails zendt, of op een andere wijze die communicatie tussen STEGEMAN en de gebruikers mogelijk maakt.
 • Persoonsgegevens die afkomstig zijn uit het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de relatie tussen STEGEMAN en de gebruikers.

STEGEMAN kan de volgende soorten persoonsgegevens verwerken, naargelang de relatie die met de gebruikers tot stand is gekomen:

 • Identificatie- en contactgegevens (bijv. voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, IP-adres, enz.).
 • Sociale omstandigheden (d.w.z., geslacht, leeftijd, enz.).
 • Professionele- en academische gegevens (d.w.z., onderwijsniveau, beroep, enz.).
 • Andere soorten persoonsgegevens. In het geval dat de gebruikers ons andere soorten persoonsgegevens verstrekken in de interacties die zij hebben met STEGEMAN wordt dat soort gegevens alleen verwerkt door STEGEMAN wanneer verwerking daarvan noodzakelijk is overeenkomstig het beoogde doeleinde. Anders worden de gegevens vernietigd zonder dat die daarvoor door STEGEMAN werden verwerkt of opgeslagen.
Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door STEGEMAN?

STEGEMAN verwerkt de persoonsgegevens verstrekt door de gebruikers van onze website overeenkomstig de volgende rechtsgrond, afhankelijk van het soort persoonlijke informatie verstrekt door de gebruikers, evenals de interacties tussen de gebruiker en STEGEMAN.

 1. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor het “Contact en beheer van verzoeken en vragen van de gebruikers van de website” is het beheer van de wettelijke relatie tussen de gebruiker en STEGEMAN. Dit omvat de behandeling van jouw verzoek, het onderhouden van het contact tussen de partijen en, indien van toepassing, het verlenen van de door de gebruiker gevraagde dienst. Indien nodig vragen wij toestemming aan de gebruiker.
 2. De rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens voor "Klantenservice” is het beheer van de wettelijke relatie tussen de gebruiker en STEGEMAN, evenals het nakomen van zijn wettelijke verplichtingen door STEGEMAN .
 3. De rechtsgrond voor de verwerking inzake "Beheer van acties", is de toestemming die per geval verleend wordt door de gebruiker.

STEGEMAN deelt hierbij mede dat het bedrijf uitsluitend persoonsgegevens zal verwerken op basis van de toestemming die daartoe verleend is door de gebruiker, wanneer de gebruiker heeft ingestemd met iedere verwerking via middelen om toestemming te verlenen beschikbaar gesteld door STEGEMAN.

Aan wie worden jouw gegevens doorgegeven?

De persoonsgegevens die door STEGEMAN via deze website verzameld worden kunnen worden doorgegeven aan de volgende ontvangers, volgens de rechtsgrond van de communicatie, en uitsluitend indien dat noodzakelijk is:

 • Overheidsdiensten en -Instellingen (d.w.z. wanneer dit nodig is voor het beheer van klachten of voor de naleving van wettelijke en fiscale verplichtingen).
 • Notarissen (om de prijstrekkingen van de acties te beheren).

Met betrekking tot de andere verwerkingsactiviteiten vermeld in dit Privacybeleid, informeert STEGEMAN je hierbij dat deze verwerkingsactiviteiten niet inhouden dat die worden doorgegeven aan derden. Daarnaast delen wij je mede dat de leveranciers die in het kader van ons contract voor de levering van diensten toegang hebben tot jouw gegevens, altijd de aanwijzingen van STEGEMAN zullen volgen en dat dit uitsluitend daartoe toegang hebben voor het uitvoeren van de dienst (bijv. webhosting, postservice, marketingbureaus, etc.).

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

STEGEMAN bewaart jouw persoonsgegevens gedurende het onderhouden van de wettelijke relatie of het verlenen van de aangevraagde dienst en/of het doel van de desbetreffende verwerking te bereiken.

Daarna en zolang je niet uw recht tot wissing hebt uitgeoefend worden jouw persoonsgegevens bewaard gedurende de wettelijke termijnen die in ieder specifiek geval van toepassing zijn, rekening houdend met de soort gegevens en het doel van de verwerking

Je kan gedetailleerde informatie aanvragen over de bewaartermijnen van gegevens toegepast door STEGEMAN, door contact op te nemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming, via dpo.external@campofriofg.com.

Welke persoonsgegevens moet je ons verstrekken?

STEGEMAN deelt hierbij mede dat wanneer persoonsgegevens worden verzameld via een formulier dat beschikbaar is gesteld op onze website, het ten minste nodig zal zijn de informatie en gegevens te verstrekken die als verplicht zijn aangeduid. In het geval dat de benodigde informatie niet wordt verstrekt kan STEGEMAN de aangevraagde dienst of verzoek van de gebruiker niet behandelen.

Daarnaast deelt STEGEMAN hierbij de gebruikers die willen deelnemen aan onze promoties die via onze website beschikbaar worden gesteld mede, dat het in dergelijke gevallen noodzakelijk is ons de persoonsgegevens te verstrekken waarom in de betreffende promotie wordt gevraagd, in overeenstemming met het mechanisme en de rechtsgrond van de actie. Indien de benodigde informatie niet wordt verstrekt kunnen wij jouw deelname aan de actie niet beheren.

Welke garanties moet je ons geven met betrekking tot jouw persoonsgegevens?

Wanneer je ons jouw persoonsgegevens verstrekt moet je garanderen dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, correct en volledig zijn, en dat die actueel zijn. Je kunt aansprakelijk worden gesteld voor de schade die kan ontstaan door het niet nakomen van deze verplichting.

STEGEMAN deel hierbij mede dat je 16 jaar of ouder moet zijn om ons jouw persoonsgegevens via de website te verstrekken. Wanneer je ons jouw persoonsgegevens verstrekt verklaar je dat je boven de 16 bent, en je bent volledig aansprakelijk voor die verklaring.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe om jouw persoonsgegevens te beschermen?

Overeenkomstig ons compromis om ervoor te zorgen dat de veiligheid en geheimhouding van jouw gegevens gewaarborgd is, zijn er veiligheidsmaatregelen genomen die nodig zijn voor het beschermen van persoonsgegevens en er zijn technische middelen geïnstalleerd die het verlies, misbruik, wijziging, niet bevoegde toegang en diefstal van de persoonsgegevens die via onze website zijn verstrekt voorkomen. Dit gezegd hebbend, moet erop gewezen worden dat de veiligheidsmaatregelen op het internet niet onfeilbaar zijn.

Welke rechten bezit je op jouw persoonsgegevens?

STEGEMAN deelt je mede dat je het recht hebt een bevestiging te ontvangen van het feit dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Daarnaast delen wij je dat je de volgende rechten bezit op je persoonsgegevens:

 • Recht op Inzage: Je hebt recht op inzage in je gegevens om te weten welke persoonsgegevens door ons verwerkt worden.
 • Recht op rectificatie of wissing: onder bepaalde omstandigheden heb je het recht je persoonsgegevens te laten rectificeren wanneer je van mening bent dat wij gegevens verwerken die niet correct zijn. Je kan ook verzoeken dat jouw persoonsgegevens gewist worden, o.a. wanneer die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor de verzameld werden.
 • Recht op beperking van de verwerking:onder bepaalde omstandigheden heb je het recht te verzoeken dat de verwerking van jouw gegevens beperkt wordt. In die gevallen bewaren wij jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het uitoefenen van of verdediging tegen eventuele rechtsvorderingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: onder bepaalde omstandigheden heb je het recht op het ontvangen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben in het gebruikelijke gestructureerd formaat dat machineleesbaar is. Je hebt ook het recht deze rechten over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht op bezwaar: onder bepaalde omstandigheden, en vanwege redenen die verband houden met jouw persoonlijke situatie heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken, behalve wanneer wij dat moeten blijven doen uit hoofde van wettelijke gronden of in verband met het uitoefenen van of verdediging tegen eventuele rechtsvorderingen.

Daarnaast wijzen wij je erop dat je het recht hebt de toestemming verleend voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de verwerking gebaseerd op de toestemming verleend voor de intrekking daarvan.

Je kan jouw rechten op jouw persoonlijke gegevens uitoefenen door:

 • Een schrijven te richten aan de Marketing Afdeling van STEGEMAN, CV, op het adres Rigastraat 17, 7418 EW Deventer, Nederland. Je kan het kenmerk “Gegevensbescherming” vermelden. Je kan het kenmerk “Gegevensbescherming” vermelden.
 • Te schrijven naar dpo.external@campofriofg.com.

In beide gevallen ben je verplicht jouw identiteit aan te tonen, door middel van het toezenden van een kopie van beide kanten van jouw identiteitskaart, Paspoort of soortgelijk document.

STEGEMAN zal u de verzochte informatie binnen uiterlijk een termijn van twee maand na ontvangst van de aanvraag verschaffen. Die termijn kan, indien nodig, met twee maanden worden verlengd rekening houdend met de complexiteit van, en het aantal aanvragen.

STEGEMAN informeert je hierbij dat je een klacht kunt indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit voor gegevensbescherming. Evenwel in eerste instantie kunt u een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming die binnen een termijn van maximaal twee maanden hierover uitspraak zal doen.